REGULAMIN WYKONYWANIA ZABIEGÓW W POWAB CLINIC

Niniejszy Regulamin wykonywania zabiegów w POWAB CLINIC zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego - określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Klient otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem strony internetowej www.powab.com.pl oraz na stronie POWAB CLINIC dostępnego za pośrednictwem portalu społeczniościowego FB oraz w placówce POWAB CLINIC

Definicje:

Cennik usług – aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie POWAB CLINIC wyrażony w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej www.powab.com.pl , na stronie POWAB CLINIC dostępnej na platformie booksy.com oraz moment.pl oraz w placówce POWAN CLINIC.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie POWAB CLINIC.
POWAB CLINIC – placówka POWAB CLINIC z siedzibą w Warszawie, w Warszawie, ul. Zwycięzców 28 lok. U. 13 03-938 Warszawa
Umowa- umowa zawierana pomiędzy Klientem a POWAB CLINIC Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług
POWAB CLINIC dokonanie przedpłaty i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
Zabieg- w rozumieniu niniejszego Regulaminu pojęcie „zabieg” oznacza zabieg medycyny estetycznej, zabieg kosmetyczny, przy użyciu specjalistycznego sprzętu Hi Tech, zabieg depilacji laserowej.

§1 Zasady ogólne

1. Korzystanie z usług POWAB CLINIC możliwe jest po zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez fachowy personel Kliniki, wypełnieniu stosownych formularzy, w tym m.in. Karty Klienta, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia, Zgody na zabieg, dokonaniu płatności za usługi. Otrzymane informacje wprowadzeniu przez pracownika POWAB CLINIC odpowiedniego zapisu w systemie informatycznym.
2. Wybrana usługa może być zrealizowana w placówce POIWAB CLINIC pod warunkiem że wybrany zabieg znajduje się w obowiązującej ofercie POWAB CLINIC
POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów w poszczególnych placówkach dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.powab.com.pl oraz na stronie POWAB CLINIC dostępnego za pośrednictwem portalu społeczniościowego FB oraz w placówce POWAB CLINIC
3. Zawierając umowę z POWAB CLINIC, Klient jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.

§2 Podstawowe zasady wykonywania zabiegów

1. Zgodę na zabieg może wyrazić Klient pełnoletni posiadający pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
2. Zgodę na zabieg może wyrazić również Klient małoletni, który ukończył 16 lat, u którego usługa ma być wykonana, jednakże, gdy pacjent nie ukończył 18 roku życia zgodę na wykonanie zabiegu małoletniego musi wyrazić również jego przedstawiciel ustawowy.
3. Zgoda na wykonanie zabiegu u Klienta, który nie ukończyli 16 lat, może być wyrażona jedynie w formie pisemnej przez przedstawiciela ustawowego Klienta, na odpowiednim formularzu POWAB CLINIC.
4. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi Klientowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.
5. Zabiegi wykonywane są wyłącznie w godzinach pracy placówki POWAB CLINIC. Godziny pracy placówki dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.powab.com.pl oraz na stronie POWAB CLINIC dostępnego za pośrednictwem portalu społecznościowego FB oraz w placówce POWAB CLINIC
6. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do zmiany czasu pracy placówki. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie placówki, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jej funkcjonowania. Używanie niektórych lub wszystkich stref placówki może zostać czasowo zawieszone w związku z nagłą koniecznością dokonania naprawy, konserwacji lub wykonania innych niezbędnych prac.
7. Zabiegi wykonywane są według cennika ustalonego przez POWAB CLINIC obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
8. Wszelkie ceny podane w cenniku oraz na stronie internetowej www.powab.com.pl cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
9. Podane ceny zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, są cenami orientacyjnymi, których doprecyzowanie następuje podczas kwalifikacji Klienta do zabiegu.
10. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem §8 pkt. 1
11. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu.
12. Pakiety „do skutku” można wykorzystać w terminie 2 lat od dnia zakupu usługi.
13. Maksymalna ilość zabiegów na daną partię w pakiecie „do skutku” wynosi 11 zabiegów.
14. Po terminie określonym w pkt. 12 powyżej, zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
15. Termin wskazany w pkt. 12 powyżej jest jednocześnie datą wygaśnięcia umowy zawartej między Klientem a POWAB CLINIC
16. Udzielone Klientowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
17. W przypadku, gdy świadczenie POWAB CLINIC jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.§3 Zamiana zabiegów

1. Dopuszcza się zamianę wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów na inny zabieg lub zabiegi będące w ofercie POWAB CLINIC, wyłącznie z udokumentowanych przyczyn zdrowotnych Klienta lub z powodu awarii sprzętu, przy użyciu którego zabieg lub zabiegi miały być wykonane.
2. Zamiana wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, nie powoduje przedłużenia terminu ich ważności, o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem ust. 4 poniżej.
3. W przypadku awarii sprzętu na który został wykupiony zabieg lub pakiet zabiegów, POWAB CLINIC wskaże inny sprzęt o podobnym działaniu i takich samych lub lepszych parametrach technicznych.
4. W sytuacji, gdy zamiana sprzętu, o której mowa w ust. 3 powyżej jest niemożliwa lub nie może odbyć się z innych, uzasadnionych przyczyn, POWAB CLINIC dopuszcza możliwość przedłużenia ważności wykupionego zabiegu lub pakietu zabiegów o ilość dni, w których wykonanie zabiegu na wykupionym sprzęcie było niemożliwe z przyczyn technicznych.
5. Ilość i rodzaj zabiegów na które zostaną zamienione uprzednio wykupione usługi, uzależnia się od wysokości wpłaty lub kwoty pozostałej na koncie Klienta za niewykorzystane usługi z realizowanego pakietu.
6. Wartość usług, na które zostaną zamienione zabiegi podlegające wyminie, liczona jest według cennika POWAB CLINIC obowiązującego w dniu dokonywania zamiany usług i nie może przekraczać kwoty, o której mowa w ust. 5 powyżej.
7. Ewentualna kwota pozostała na koncie Klienta, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością zamienianych zabiegów a wartością usług na które zostały one zamienione, nie podlega zwrotowi.
8. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 7 powyżej, pozostała na koncie Klienta kwota, zostanie odliczona od wartości kolejnego, opłaconego przez Klienta rachunku, z zastrzeżeniem terminu o którym mowa w §2 ust. 12 niniejszego Regulaminu.

§ 4 Zapis i przeprowadzanie zabiegów

1. W celu dokonania rezerwacji terminu na wybrany zabieg lub konsultacje należy zgłosić się osobiście do POWAB CLINIC lub skontaktować się telefonicznie/ mailowo z placówką w której ma być wykonana usługa.
2. Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej wykonywane są wyłącznie po uprzedniej rezerwacji dokonanej przez Klienta.
3. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do nie wykonania zabiegu z zakresu Hi Tech, kosmetologii lub Spa, bez wcześniejszej rezerwacji Klienta, z przyczyn m.in. technicznych lub personalnych.
4. Klient, który dokonał rezerwacji terminu na konsultację lub pierwszy/ pojedynczy zabieg zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 min przed uzgodnioną godziną, w celu dokonania wszelkich formalności.
5. Klient, który dokonał rezerwacji na kolejny zabieg z serii/ pakietu zobowiązany jest przybyć do placówki, w której ma być wykonana usługa, nie później niż 10 (dziesięć) min przed uzgodnioną godziną, w celu odpowiedniego przygotowania się do planowanego zabiegu.
6. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony termin, czas spóźnienia odlicza się od czasu przewidzianego na zabieg.
7. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu i zatrzymania pełnej przedpłaconej kwoty, w przypadku gdy spóźnienie się Klienta przekroczy 15 (piętnaście)minut.
8. Umówiony zabieg można odwołać nie ponosząc żadnych konsekwencji, w tym finansowych, najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed umówionym terminem rezerwacji. Nie dopuszczać się zmiany umówionego zabiegu przez Klienta na inny, bez uprzedniej zgody POWAB CLINIC
9. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami usługi według stawek jak za jej wykonanie, jeżeli odwołanie zabiegu przez Klienta nastąpi w terminie krótszym niż 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed planowanym terminem lub Klient nie zgłosi się na planowaną wizytę, bez wcześniejszego jej odwołania.
10. Za usługę zrealizowaną, w sytuacji wskazanej w pkt. 9 i 10 powyżej, rozumie się zdjęcie zabiegu z pakietu, jeśli usługa wykonywana jest w serii oraz przepadek na rzecz POWAB CLINIC dokonanej przez Klienta przedpłaty.
11. W sytuacji, gdy Klientka korzystająca z pakietu „do skutku”, dwukrotnie nie zachowa terminu zabiegu, który musi odbyć się w terminie co 5-7 tyg., pakiet „do skutku” traci ważność w ten sposób, że staje się pakietem „6 zabiegów”.
12. Jeśli przerwa między zabiegami pakietowymi, w tym "pakietu do skutku" depilacji laserowej będzie wynosiła ponad 4 miesiące tzn. 4 miesiące lub więcej pakiet traci ważność.
13. Przystępując do zabiegu Klient automatycznie oświadcza, iż:
a) Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu.
b) Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
c) Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania.
d) Został poinformowany o charakterystyce zabiegów wybranych zabiegów, zrozumiał, że są działaniami należytej staranności oraz jest świadomy, że przedmiotowe zabiegi nie gwarantują osiągnięcia pewnych i widocznych rezultatów.
e) Nie będzie żądał zwrotu ceny za zabieg w przypadku, gdy wybrany zabieg nie przyniesie zamierzonego rezultatu.
f) Przed przystąpieniem do korzystania z usług POWAB CLINIC uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny.
g) Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu.
h) Dokonał świadomej decyzji o wyborze najodpowiedniejszego zabiegu, z uwzględnieniem jego aktualnego stanu zdrowia oraz dostępnych środków medycznych i technicznych.
i) Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.
j) Jednocześnie POWAB CLINIC doradza wszystkim Klientom, aby przed skorzystaniem z usług POWAB CLINIC, przeszli standardowe badania lekarskie w celu sprawdzenia ogólnego stanu zdrowia i braku przeciwwskazań medycznych do odbycia zabiegu.

14.Po przeprowadzeniu zabiegu, personel POWAB CLINIC zaleci Klientowi preparaty do pielęgnacji domowej, mające na celu zwiększenie lub wydłużenie planowanego efektu danej usługi.§5 Dokumentacja

1. Ze względów zdrowotnych, Klient umówiony na zabieg podczas pierwszej wizyty proszony jest o wypełnienie Karty Klienta lub Karty Klienta Spa, Oświadczenia Klienta o stanie zdrowia oraz:
a) W przypadku zabiegu Hi Tech Zgody na zabieg Hi Tech
b) W przypadku zabiegu z zakresu medycyny estetycznej Zgody na zabieg medycyny estetycznej.
c) Oświadczenie/ świadoma zgoda rodzica na wykonanie zabiegu oraz Oświadczenie o stanie zdrowia dziecka w przypadku Klienta małoletniego
d) Inne dostosowane do poszczególnych zabiegów

2. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu bez uprzedniego wypełnienia i podpisania formularzy wymienionych w pkt. 1 powyżej
3. Odpowiedzialność za prawidłowość i prawdziwość informacji wpisanych we wszystkich formularzach POWAB CLINIC ponosi wyłącznie Klient.
4. POWAB CLINIC może odmówić wykonania zabiegu, jeżeli w ocenie POWAB CLINIC stan zdrowia Klienta sprzeciwia się przeprowadzeniu zabiegu, a także z innych uzasadnionych przyczyn.
5. Roszczenie o wykonanie zabiegu Klientowi nie przysługuje.
6. Jeśli POWAB CLINIC odmówi wykonania zabiegu z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym odmówi wypełnienia i podpisania formularzy wskazanych w pkt. 1 powyżej, zatai przeciwwskazania do wykonania danego zabiegu, które zostaną ujawnione przez POWAB CLINIC przed lub w trakcie zabiegu, Klient pokrywa koszty zabiegu.

§ 6 Zasady udostępniania dokumentacji Klienta

1. Dokumentacja Klienta jest własnością POWAB CLINIC.
2. Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.
3. POWAB CLINIC udostępnia dokumentację medyczną:
a) Pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bądź osobie upoważnionej pisemnie przez Pacjenta.
b)podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji Klienta na mocy odpowiednich przepisów prawa.

4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) Do wglądu w placówce POWAB CLINIC
b) Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii.
c) Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginału tej dokumentacji.
5. Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. Ustawy z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).
6. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w poprzednim kwartale.
7. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji Klienta– 4,50 zł, max 6,93 zł brutto wtym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł
b) jedna strona kopii dokumentacji Klienta –0,69 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 0,13zł
c) sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji Klienta na elektronicznym nośniku danych – 6,93 zł brutto w tym 23% podatku VAT tj.: 1,29 zł

§7 Promocje i płatności

1. Płatność za usługi będące w ofercie POWAB CLINIC możliwa jest za pomocą gotówki, karty kredytowej lub debetowej, Kartą prezentową POWAB CLINIC, Voucherem oraz przelewem.
2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną w dniu zaksięgowania środków na koncie POWAB CLINIC
3. Płatność za usługi znajdujące się w ofercie POWAB CLINIC następuje przed przystąpieniem do wykonania zabiegu.
4. Po dokonaniu płatności Klient otrzymuje paragon lub Fakturę.
5. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do uwzględnienia udzielonych Klientowi rabatów, zniżek, promocji, voucherów oraz usług gratisowych wyłącznie w sytuacji, gdzie Klient podczas rezerwacji terminu poinformował o swoim uprawnieniu oraz podał niezbędne dane do jego weryfikacji, w tym w szczególności numer lub kod bonu.
6. Wszelkie rabaty, zniżki, promocje, vouchery, zabiegi gratisowe oraz inne uprawnienia i przywileje podlegają odrębnym Regulaminom

§8 Prawa i obowiązki Pacjenta

1. W czasie korzystania z usług będących w ofercie POWAB CLINIC Pacjent ma prawo do:
a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel POWAB CLINIC
b) zachowania w tajemnicy przez personel POWAB CLINIC danych Klienta dotyczących w szczególności stanu zdrowia, przeprowadzanych zabiegów i ich przebiegu,
c) świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,
d) wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach;

2. Do obowiązków Klienta należy:
a) przestrzeganie Regulaminu wykonywania zabiegów w POWAB CLINIC oraz pozostałych Regulaminów
b) poszanowanie godności i uprzejmego traktowanie personelu POWAB CLINIC i innych Klientów placówki,
c) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
d) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
e) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,
f) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu na terenie placówki POWAB CLINIC oraz zażywania innych substancji w wyniku których, mogłoby dojść do zagrożenia zdrowia lub życia Klienta w związku z zabiegami, ryzyka jakichkolwiek powikłań podczas i po zabiegu,
g) przestrzeganie zaleceń personelu POWB CLINIC

3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania usług w POWAB CLINIC ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Managera POWAB CLINIC
4. W razie nieogolenia ciała, Pracownik POWAB CLINIC ma prawo odmówić wykonania zabiegu depilacji laserowej, a zabieg uważa się za odbyty. Zastosowanie ma wówczas pkt. 6 oraz pkt. 3 niniejszego regulaminu.

§9 Warunki odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz.27.1 z dnia 31 marca 2000 r.). Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług bez podawania przyczyn, w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. W przypadku świadczeń medycznych odstąpienie nie może nastąpić później, niż do rozpoczęcia wykonania pierwszego zabiegu/usługi objętej umową, rozumianego jako wyznaczony termin wykonania pierwszego świadczenia medycznego. W takim przypadku POWAB CLINIC gwarantuje zwrot uiszczonego wynagrodzenia. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez POWAB CLINIC oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie medyczne lub świadczenie usług przelewem bankowym na konto wskazane przez Pacjenta w oświadczeniu o odstąpieniu lub gotówką w placówce POWAB CLINIC

§10 Reklamacja

1. Reklamacje dotyczące realizacji usług mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres POWAB CLINIC ZWYCIĘZCÓW 28 LOK. U. 13 03- 938 WARSZAWA najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia umowy lub od dnia zdarzenia które ma być przedmiotem reklamacji
2. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży detalicznej nie podlegają zwrotowi . Towar uznany za wadliwy może zostać zwrócony w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, liczonym od daty zakupu reklamowanego produktu.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji.
4. Klienci zgłaszający reklamację będą informowani o decyzji w formie pisemnej.

§11 Dane osobowe

1. W celu prawidłowego wykonania przez POWAB CLINIC, Klient będący Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (t. jedn. z 2002 r. Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) powierza POWAB CLINIC przetwarzanie wszelkich rodzajów danych
osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym POWAB CLINIC przy użyciu Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej Oprogramowania Aplikacyjnego, w zakresie ich opracowywania, utrwalania i przechowywania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty oraz informacji handlowej na temat świadczonych usług oraz sprzedawanych towarów, zgodnie ww. ustawą oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz.1204 zpóźn.zm.)
3. POWAB CLINIC oświadcza, iż zastosuje środki zabezpieczające, o których mowa w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
4. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych POWAB CLINIC podstawie art. 27 ust. 2 pkt 7 Ustawy o ochronie danych osobowych

§12 Obowiązek informacyjny

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest POWAB CLINIC
2. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji usługi, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Dane osobowe Klienta nie są i nie będą udostępniane innym odbiorcom poza przypadkami, gdy taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub została na to wyrażona odrębna zgoda.
4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zależny od obowiązujących przepisów dotyczących rodzaju realizowanej usługi.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile jest to zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
7. Klient posiada prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.
8. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem wykonania usługi, a ich zakres uzależniony jest od jej rodzaju. Podanie niektórych danych może być obowiązkowe, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji usługi.
9. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§13 Postanowienia końcowe

1. POWAB CLINIC nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Klienta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny POWAB CLINIC przeciwwskazań do poddania Klienta takiemu zabiegowi.
2. Niewykorzystanie zakupionego zabiegu lub pakietu zabiegów, zgodnie z terminem określonym w §2 niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne z utratą ważności w/w i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec POWAB CLINIC z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie.
3. Każdy Klient przystępujący do zabiegu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń .
4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w placówce POWAB CLINIC oraz na stronie internetowej www.powab.com.pl
5. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Kliniki POWAB CLINIC z jego winy.
6. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Kliniki POWAB CLINIC jest zabronione.
7. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie POWAB CLINIC lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie terenu placówki. W takiej sytuacji POWAB CLINIC ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
8. POWAB CLINIC zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Klientów w trakcie trwania oferty. Ewentualne zmiany w Regulaminie będą każdorazowo ogłaszane na stronie internetowej www.powab.com.pl
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania

Close Menu